Opinie: Sociale verhuurkantoren verhuren zonder discriminatie

12-6-2020

​Via SVK's geen discriminatie bij toewijzingen

SVK's verhuren zonder onderscheid aan Ben, Abdul, Ann, Fatima …

SVK's hebben geen praktijktesten nodig om discriminatie op de huurmarkt te vermijden. De sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen huren huizen op de private huurmarkt en verhuren deze sociaal verder aan mensen op zoek naar een dak boven hun hoofd.
Dit onafgezien van hun kleur, migratieachtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, geloof of levensbeschouwelijke overtuiging. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd.

Het SVK-puntensysteem als objectief toewijsinstrument

Het toewijzen van een nieuw ingehuurde SVK-woning aan een huurder verloopt via een objectief puntensysteem. De mensen in de meest precaire situaties, krijgen dankzij het puntensysteem als eerste een woning om te huren. Het inkomen en de woonnood zijn hierbij de belangrijkste parameters.

Uit de analyse die HUURpunt, de koepelorganisatie van de sociale verhuurkantoren, maakte, blijkt dat 30 % van de nieuwe huurders in 2018 een migratieachtergrond heeft. Dit komt overeen met de verhouding op de wachtlijsten van onze kandidaat-huurders.
SVK's hebben bovendien goede ervaringen met huurders die vanuit hun nieuwe (t)huis hun leven organiseren en opbouwen. Hierin is geen onderscheid tussen autochtonen en huurders met een migratieachtergrond.

SVK's wijzen de woningen hoofdzakelijk toe op basis van woonnood en de hoogte (zeg maar laagte) van het inkomen, en dit heeft nu eenmaal niets met kleur of migratieachtergrond te maken.

De SVK's stellen zowel verhuurder als huurder gerust

Private verhuurders die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen gerust zijn. Hun pand is in goede handen en dat is voor hen toch het belangrijkste, nietwaar?
Bovendien neemt men als verhuurder ook een maatschappelijk engagement op.
Je verhuurt onder de marktprijs, maar krijgt heel wat zekerheden en garanties terug.

Het SVK betaalt zelf elke maand de huur en de huurder betaalt aan het SVK.
Ze zorgen er dus voor dat de verhuurder op tijd de huur ontvangt.
Op het einde van het huurcontract krijgt de verhuurder zijn/haar woning in eenzelfde staat terug.

Dit systeem werkt en zorgt voor een objectieve toewijzing van de huizen voor al de mensen die zich registreren op een wachtlijst voor het aan sociale tarieven huren van een huis.

Dit objectieve toewijssysteem komt door de beleidsintenties van de Vlaams overheid onder druk te staan. Het puntensysteem kijkt naar woonnood en inkomen en niet naar andere achtergronden van kandidaat-huurders.
Het SVK systeem moet ook in de toekomst overeind blijven.

De noodzaak hiervoor wordt eens te meer onderstreept door de actuele nood aan praktijktesten om discriminatie op de private huurmarkt te vermijden.


SVK's nemen op vlak van antidiscriminatiewet, dankzij het objectief puntensysteem een voorbeeldrol op in de private verhuur- en huurmarkt. Een systeem dat de meest kwetsbare huurder ten goede komt en dat bovendien de verhuurders ontzorgt.

Eric Vos,
Directeur HUURpunt