Privacybeleid - HUURpunt

 

Het belang van onze privacyverklaring!

HUURpunt hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, SVK – intranet en dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR") en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften. Deze trad in voegen op 25 mei 2018.

Met deze Privacyverklaring wil HUURpunt u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze dienstverlening wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als Gebruiker.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als Gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacverklaring. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke:

HUURpunt VZW

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0501.917.293

Telefoon: 022/11.55.83

e-mail: info@huurpunt.be

website: www.huurpunt.be

 HUURpunt respecteert de privacy van:

 • haar medewerkers;
 • haar leden SVK's;
 • deelnemers aan haar vormingen, studiedagen of events;
 • abonnees van haar nieuwsbrieven of andere media;
 • en iedereen met wie zij contact onderhoudt voor het optimaliseren van haar dienstverlening.

HUURpunt biedt aan iedereen de kans om zijn persoonsgegevens te controleren.

 Voor u betekent dit:

 • wij beschermen uw gegevens zo goed mogelijk en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden.
 • wij verzamelen uw gegevens voor de optimalisatie van ons opleidingsaanbod en onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelt HUURpunt?

HUURpunt verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal HUURpunt in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

 Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan je hier terugvinden:

 Gegevens die u aan HUURpunt geeft:

 • Alle gegevens die SVK's ons vrijwillig verstrekken, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, wachtwoord, functie, interessegebieden, verzendadres en betalingsgegevens in het kader van onze dienstverlening.
 • Gegevens die HUURpunt automatisch verzamelt in het kader van haar rol als federatie van SVK's in Vlaanderen tot uitvoering van haar dienstverlening als:
  • Belangenbehartiger;
  • Organisator en partner voor opleidingen/intervisies/workshops;
  • En adviseur werkgeversmaterie en VZW – regelgeving. 
    
 • Bij het verzenden van uw kandidatuurstelling: identificatiegegevens, leefgewoonten, consumptiegewoonten en de persoonsgegevens dewelke u verstrekt via het verzenden van uw CV en uw motivatiebrief;
 • Informatie die HUURpunt uit andere bronnen verkrijgt. Zo ontvangen wij ook informatie van partnerorganisaties met wie we samenwerken met het oog op de realisatie van onze doelstellingen en de doelstellingen van onze SVK - leden.

Waarom bewaart HUURpunt deze informatie?

 Wij gebruiken deze informatie om:

 • kennis te delen, voor de organisatie van opleidingen, vormingen en evenementen, om diensten en producten aan te bieden aan onze leden en hun medewerkers en om deze te informeren over onze werking.
 • om de organisatie van onze opleidingen te optimaliseren.
 • om producten/gadgets/tools beschikbaar te stellen voor onze leden.
 • om  betalingen af te handelen af te handelen conform de overeenkomsten tussen HUURpunt en de SVK - leden.

Met wie deelt HUURpunt deze informatie?

HUURpunt deelt enkel informatie met het oog op de hierboven omschreven doelstellingen. Onder geen beding delen wij persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik.

Welke rechtsgronden hanteert HUURpunt voor het bewaren van persoonsgegevens?

 • Uitvoering van een overeenkomst/lidmaatschap

Het gebruik van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om een engagement uit te voeren dat de VVSG aanging. Bijvoorbeeld een activiteit in het kader van een opleiding.

 Sowieso bewaren wij steeds uw persoonsgegevens in functie van de doelstellingen van onze SVK – leden.

 HUURpunt kan uw persoonsgegevens gebruiken voor haar gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld

 • om onze diensten en de inhoud van onze websites en apps te analyseren en te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over onze diensten.
 • voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens

HUURpunt neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

HUURpunt gebruikt een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoet aan de sectornormen om uw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kan plaatsvinden.

HUURpunt bewaart de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Hiervoor maakt HUURpunt gebruik van de systemen van de VVSG die er op hun beurt voor zorgen dat haar externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn uw gegevens tijdens de doorgifte op internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Ook wordt uw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt.

U hebt alleen toegang tot uw accountgegevens en diensten met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, moet u uw wachtwoord geheimhouden en niet aan derden doorgeven. Waarschuw ons onmiddellijk als u denkt dat uw wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat u altijd uitlogt en uw browser afsluit bij het beëindigen van uw sessie. Onthoud dat we u nooit vragen om uw wachtwoord door te geven.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@huurpunt.be.

Persoonsgegevens die HUURpunt verzamelt, kunnen worden opgeslagen en verwerkt op de VVSG servers of op servers van organisaties waarmee wij samenwerken.

Wij  bewaren uw persoonsgegevens zolang we het nodig achten:

 • om u in staat te stellen de website, producten of diensten te gebruiken.
 • om toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten).
 • om geschillen met partijen op te lossen.
 • om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren.

Op alle persoonsgegevens die HUURpunt ewaart, zijn deze privacyverklaring en de interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing.

Vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kunt u sturen naar philippe.peremans@huurpunt.be.

Uw rechten en keuzes

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van HUURpunt uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien u wenst uw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal HUURpunt hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@huurpunt.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn, kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan HUURpunt. HUURpunt zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker hebt u daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door HUURpunt te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke HUURpunt zal beoordelen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

1)    Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker hebt u het recht van HUURpunt een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van HUURpunt blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • HUURpunt heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • HUURpunt dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

U hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. HUURpunt staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij HUURpunt dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

U hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u wenst uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal HUURpunt hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@huurpunt.be.

2)    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan HUURpunt verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal HUURpunt hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@huurpunt.be.

3)    Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u HUURpunt terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal HUURpunt elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

4)    Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door HUURpunt bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal HUURpunt hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: philippe.peremans@huurpunt.be.

5)    Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal HUURpunt steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van uw verzoeken, verlengd worden. HUURpunt zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Tot slot …

HUURpunt vertrouwt erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens door contact op te nemen met philippe.peremans@huurpunt.be.

Wij reageren zo spoedig mogelijk; in ieder geval binnen 30 dagen.

Uitschrijven uit de HUURpunt - database

U hebt op elk moment het recht om uit onze database te worden verwijderd. HUURpunt zal deze vraag zo snel mogelijk -maar zeker binnen de 30 dagen- positief beantwoorden en opvolgen. Een aanvraag om uit de database te worden verwijderd,  kunt u richten aan info@huurpunt.be. Deze aanvraag moet  u niet motiveren.