Persbericht | HUURpunt overhandigt uitgangspunten woonmaatschappij aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele

24-3-2021

HUURpunt overhandigt uitgangspunten woonmaatschappij

aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele

 

HUURpunt vzw, de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen, deelt in een online boodschap de belangrijkste uitgangspunten bij het vormen van de woonmaatschappij tegen 1 januari 2023. Jonas De Vlieger, lid van de Raad van Bestuur van HUURpunt, overhandigde deze uitgangspunten afgelopen zaterdag persoonlijk aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. "De negen uitgangspunten beschrijven de ambitie van de Sociale verhuurkantoren om vanuit het concept van 'behouden en versterken' slagkrachtige woonmaatschappijen te creëren," klinkt het bij HUURpunt. "We rekenen erop dat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele deze uitgangspunten ter harte zal nemen."

Slagkracht

HUURpunt wil minimale garanties voor een slagkrachtige SVK-werking binnen de woonmaatschappij. Zo moet de woonmaatschappij toegankelijke blijven voor individuele eigenaars. Via een uitgekiende huurbegeleiding dienen huurders ook in de woonmaatschappij te worden ondersteund zodat ze zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven huren. Een sterk toewijsbeleid dat inzet op uit- en doorstroom staat voorop zodat het aantal toewijzingen hoog blijft. De verwevenheid van SVK-woningen in het maatschappelijk weefsel van de gemeenten blijft belangrijk. Daarnaast blijft de Vlaamse subsidiëring noodzakelijk in het streven naar financieel gezonde woonmaatschappijen.

Ambitie

HUURpunt wil een woonmaatschappij met ambitie om de wachtlijsten voor sociale huur weg te werken. Als regisseur van het lokaal woonbeleid dienen de gemeenten de ambities voor groei te onderschrijven. SVK's verlichten rechtstreeks de druk op de wachtlijst voor acute noden. De SVK's in Vlaanderen deden in 2019 maar liefst 2440 nieuwe toewijzingen aan mensen met een erg laag inkomen met dringende nood. 76% daarvan waren dakloos of dreigden dat heel binnenkort te worden. Ambitieuze groei van het patrimonium blijft noodzakelijk.

Garanties

HUURpunt wil dat kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor mensen met een uiterst hoge woonnood wordt gegarandeerd. De verrekening van garanties moet de huurprijs drukken. Renovatiebegeleiding moet zorgen voor de nodige ondersteuning van particuliere eigenaars. Een conformiteitsattest voor alle woningen moet daarbij het doel zijn.

Duidelijkheid

HUURpunt wil duidelijkheid m.b.t. de huisvestingskansen van de SVK doelgroep in het kaderbesluit sociale huur vooraleer definitief in te stappen in een woonmaatschappij. SVK's bieden vandaag

relatief snel een oplossing aan gezinnen en alleenstaanden in hoge woonnood. 85% van de externe toewijzingen heeft een leefloon inkomen en 90% van de nieuwe huurders heeft een zeer laag inkomen.

Behoud

HUURpunt wil engagementen van lokale besturen en provinciale overheden behouden. De SVK's willen de sterke binding met de gemeenten behouden. Sociaal woonbeleid maak je samen, binding van alle lokale besturen met het beleid van de woonmaatschappij staat dus voorop. Financiële en logistieke ondersteuning blijft belangrijk voor het realiseren van voldoende aanbod en een kwalitatieve werking.

Regio's

HUURpunt wil sterke regio's: eerder SVK's samenvoegen, dan wel opsplitsen om geen versnippering van expertise te creëren. Het opsplitsen van SVK's is immers moeilijk zonder verlies aan expertise. Het personeel van de 48 Vlaamse SVK's staat daarbij voorop.

Beleidstrajecten

HUURpunt wil duidelijkheid voor alle beleidstrajecten m.b.t. de inhoudelijke doelstellingen voor de te vormen woonmaatschappijen. De huurder en de kandidaat-huurder dienen centraal te staan. Toewijzingen via het puntensysteem is het DNA van de SVK-werking. Een alternatief toewijssysteem moet beter zijn.

Welzijnsveld

HUURpunt wil de link met het welzijnsveld behouden en versterken. Het wijst daarmee op de sterke samenwerking met initiatieven van opvang, begeleiding, preventieve woonbegeleiding, psychiatrische zorg, gezinshulp, jeugdzorg,… HUURpunt wil welzijnsorganisaties vertegenwoordigd zien in het bestuur voor de afstemming op een ruimer woon- en opvangaanbod.

Projecten

HUURpunt pleit voor "projecten" voor het vermijden van slechte constructies. De ervaring dient te worden meegenomen in vervolgtrajecten over heel Vlaanderen. De complementariteit van Sociale Verhuurkantoren en Sociale Huisvestingsmaatschappijen moet in de woonmaatschappij worden versterkt.

Een visuele voorstelling van de uitgangspunten via: http://www.huurpunt.be/Paginas/HUURpunt-uitgangspunten-bij-het-vormen-van-de-woonmaatschappij.aspx


Foto: Matthias Diependaele (Vlaams minister van Wonen) neemt de uitgangspunten van HUURpunt plechtig in ontvangst uit handen van Rita Vandenoostende (voorzitter SVK Zuid-Oost-Vlaanderen) en Jonas De Vlieger (lid van de Raad van Bestuur van HUURpunt & algemeen directeur SVK Zuid-Oost-Vlaanderen).

Matthias Diependaele (Vlaams minister van Wonen) neemt de uitgangspunten van HUURpunt plechtig in ontvangst uit handen van