Onderzoek naar de begeleidingsnoden in de sociale huisvesting

22-9-2020

‚ÄčIn opdracht van de Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele (Agentschap Wonen Vlaanderen)

De Vlaamse overheid wilt bijzondere aandacht schenken aan het ontwikkelen van een permanente beleidsdialoog tussen de domeinen wonen en welzijn en werkt aan een 'Conceptnota wonen-welzijn'. De nood aan afstemming en samenwerking tussen wonen en welzijn laat zich sterk voelen in de sociale huisvesting. Sociale huurders combineren een laag inkomen immers vaak met andere kwetsbaarheden, waardoor begeleiding nodig kan zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Echter blijft de vraag welke begeleiding sociale huurders nodig hebben en bij wie ze terecht kunnen voor deze begeleiding?

Daarom gaf Minister Diependaele het Steunpunt Wonen de opdracht om een meetinstrument te maken dat de nood aan begeleiding van sociale huurders in Vlaanderen zo objectief en representatief mogelijk in kaart te brengen. In dit instrument zal de nood aan begeleiding ook worden vergeleken met de huidige begeleiding die wordt geboden. Zo wordt er ook inzicht gekregen in de grootte van de onvervulde nood en of deze verschilt naargelang het profiel van de sociale huurder (bv. SVK- versus SHM-huurder) en de gebieden (bv. landelijk versus stedelijk) waar ze wonen.

Aan alle verhuurders (SHM's en SVK's) over heel Vlaanderen wordt medewerking gevraagd bij deze meting. Die medewerking houdt in dat de verhuurders een gestructureerde vragenlijst (websurvey) invullen voor een steekproef van hun sociale huurders en dat ze ook de betreffende huurders vragen om eenzelfde vragenlijst in te vullen. In totaal zullen 6.000 sociale huurders worden geselecteerd, volledig op toevalsbasis. De grootte van de steekproef is voor elke SHM en voor elk SVK afhankelijk van het aantal sociale woningen dat men verhuurt. De combinatie van beide perspectieven (d.i. verhuurders en huurders) heeft verschillende voordelen zoals het in kaart kunnen brengen van een mogelijke overschatting of onderschatting van de noden.

De onderzoekers zullen de sociale verhuurders binnenkort inlichten over de praktische zaken van het onderzoek. Dit is vooral een warme oproep om mee te werken aan dit onderzoek zodat er meer zicht komt op de (onvervulde) begeleidingsnoden van sociale huurders.

Voor vragen bij dit onderzoek kan u terecht bij Eveline Teppers, via het e-mailadres begeleidingsnoden@kuleuven.be of telefonisch op 016/37 30 44.

Korte info over het onderzoek: https://steunpuntwonen.be/Onderzoek_2016-2020/Ad_hoc_25_Begeleidingsnoden_sociale_huisvesting